Tuyên truyền việc sáp nhập thôn bản cần phải được chú trọng và triển khai thường xuyên. Tuyên truyền việc sáp nhập thôn bản cần phải được chú trọng và triển khai thường xuyên.

Sáp nhập thôn, bản vùng DTTS, miền núi ở Nghệ An: Khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện

Xác định sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao năng lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể cấp xã… Thời gian qua, nhiều thôn, bản vùng DTTS và miền núi của Nghệ An tiến hành sáp nhập. Tuy nhiên, thực tế triển khai, địa phương đang gặp nhiều khó khăn phát sinh cần phải tháo gỡ…

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.