Công tác dân tộc – Chính sách dân tộc
đồng bào DTTS

Bài toán an cư cho đồng bào DTTS

Với mục tiêu tạo thu nhập cho các hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất (ĐSX), nhiều địa phương đã tích cực thực hiện hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề (CĐNN). Nhưng thực tế, giải quyết vấn đề ĐSX vẫn là yếu tố quyết định đến hiệu quả của việc CĐNN.

phụ nữ DTTS

Phụ nữ DTTS trước nguy cơ bị bỏ lại phía sau: Góc khuất trong tiếp cận chính sách

Trong hàng trăm chương trình, đề án, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi có một số chính sách riêng dành cho phụ nữ DTTS. Nhưng do chưa được lồng ghép giới, chưa quan tâm tới nhu cầu và điều kiện thực tế nên sự tham gia, tiếp cận và thụ hưởng những chính sách này của phụ nữ DTTS vẫn rất hạn chế.

Lao động DTTS

Chính sách hỗ trợ lao động người DTTS đi lao động nước ngoài: Khó đạt được mục tiêu

Xuất khẩu lao động được đánh giá là đòn bẩy để giảm nghèo cho các địa phương có đông đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo cao, sinh kế thiếu bền vững. Nhưng trên thực tế, dù đã có chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhưng số lượng lao động là người DTTS đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vẫn còn rất khiêm tốn.

tinh gọn bộ máy

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Mường Nhé (Điện Biên): Còn nhiều vướng mắc

Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên hiện đang triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở, nảy sinh nhiều vướng mắc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.