Vận động nguồn lực xã hội, hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 (Đề án).


Trẻ em DTTS sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã ĐBKK thuộc vùng DTTS, miền núi triển khai.
Trẻ em DTTS sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã ĐBKK thuộc vùng DTTS, miền núi triển khai.

Mục tiêu của Đề án nhằm vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi để cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em.

Các hoạt động chủ yếu của Đề án gồm: tăng cường công tác truyền thông, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp Nhân dân đóng góp nguồn lực; vận động, hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ thực hiện Đề án. Bên cạnh đó, các cơ quan điều phối việc hỗ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi về khám chữa bệnh, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; vui chơi, giải trí cho trẻ em; đồ ấm cho trẻ em phù hợp theo độ tuổi. Đặc biệt, các cơ quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Quyết định nêu rõ: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì triển khai vận động các nguồn lực để thực hiện Đề án. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan triển khai vận động nguồn lực hỗ trợ đồ ấm và các hỗ trợ khác, hằng năm sử dụng một phần Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ thực hiện Đề án.

QUANG ANH

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.