Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo khí thế mới, xung lực mới

Năm 2018 khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp, được toàn Đảng, toàn dân quan tâm và đánh giá cao. Năm 2019 tiếp tục là năm bản lề, tạo sức bật trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2021; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nhân dịp bước sang năm mới 2019, đón Xuân Kỷ Hợi, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã dành cho Báo Dân tộc và Phát triển cuộc phỏng vấn xung quanh vấn đề này.


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tặng quà cho Người có uy tín tỉnh Thanh Hóa (ngày 27/11/2018).
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tặng quà cho Người có uy tín tỉnh Thanh Hóa (ngày 27/11/2018).

Năm 2018 là năm tạo bước đệm rất quan trọng góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nửa đầu nhiệm kỳ khoá XII của Đảng, đồng thời tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả 5 năm 2016-2020. Trong năm qua, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như thế nào, thưa Bí thư Đảng ủy?

Xác định việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Năm 2018, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng lần thứ 7, lần thứ 8 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập nghị quyết, chỉ thị; kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết gắn với tình hình thực tiễn của Đảng bộ nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ kế hoạch của Đảng ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết; trong quá trình chỉ đạo, Đảng ủy luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tổ chức đảng thực hiện chưa nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Ngay sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, 8 khóa XII kết thúc. Đảng ủy đã chủ động tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị và quán triệt sâu sắc tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, từ đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên kịp thời nắm vững được những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết để nghiêm túc thực hiện.

Để thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn. Năm 2018, Đảng ủy cơ quan đã giao Công đoàn Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên. Cuộc thi còn giúp khơi dậy tính hướng thiện của mỗi cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Xin Bí thư Đảng ủy cho biết việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) của Ủy ban Dân tộc được triển khai như thế nào thưa Bí thư Đảng ủy?

Ngay sau khi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan đã khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Từ đó đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, đảng viên để Ban Cán sự Đảng căn cứ xem xét, sắp xếp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí lại các chức danh lãnh đạo, quản lý cho phù hợp, bảo đảm đúng theo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Cán sự đảng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ của Đảng ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc đã ban hành.

Năm 2019 là năm thứ tư-năm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 5 năm; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng. Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc muốn nhắn gửi điều gì đến cán bộ, đảng viên trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc?

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII khép lại năm 2018, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng. Trung ương một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định, cán bộ và công tác cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Thay mặt Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, tôi kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh; xây dựng bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó cần nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Xin cảm ơn Bí thư Đảng ủy!

VĂN PHONG (T/H)

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị. (*) là những mục bắt buộc.

Website ko hỗ trợ trình duyệt này.