Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Kỳ vọng về công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Lê Văn Thiềng - Nguyễn Văn Chiến - 10:48, 16/01/2021

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Phát biểu kết luận về thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt”.

Nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII
Nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII

Có thể khẳng định, công tác cán bộ có tầm quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước. Vì vậy, việc lựa chọn, bố trí, sử dụng đúng cán bộ sẽ phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, là điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy năng lực, đồng thời sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Cách đây 76 năm, Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thời điểm tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa, Đảng ta chỉ có 5.000 đảng viên, nhưng do biết nắm bắt thời cơ; có phương pháp đấu tranh cách mạng phong phú, linh hoạt; cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu, Đảng ta đã phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân để giành chính quyền.

Sau đó, suốt 30 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ, chúng ta đã đánh bại các cuộc xâm lược của ngoại bang, làm nên những chiến công hiển hách, thu đất nước về một mối. Và ngày nay, với trên 5,2 triệu đảng viên, tròn 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dẫu còn muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng với đường lối, chủ trương, sách lược đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân làm nên những thành tựu vô cùng to lớn.

76 năm qua, với trọng trách lịch sử, Đảng ta đã làm tròn chức năng lãnh đạo và vai trò cầm quyền, đây là hai quyền năng cơ bản, bất di bất dịch mang tính bản chất, không thể thay đổi trong bất cứ tình huống nào. Chức năng lãnh đạo của Đảng được thể hiện trong việc đề ra cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Đất nước bằng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với quá trình lâu dài và thời gian cụ thể trong từng thời kỳ, giai đoạn. Vai trò cầm quyền của Đảng được thể hiện trong việc thiết lập hệ thống chính trị trong mối quan hệ biện chứng Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý đều khắp từ Trung ương đến địa phương với đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu là đảng viên cộng sản.

Để làm tròn chức năng lãnh đạo và vai trò cầm quyền của Đảng, tất cả mọi đảng viên được bố trí, giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đều phải hội đủ toàn bộ phẩm chất, tư cách, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực chung theo quy định của Đảng. Thực tế chứng minh, những thành tựu, kết quả trong suốt các chặng đường phát triển cách mạng đều gắn liền với sự cố gắng chung của toàn bộ hệ thống chính trị và sự đóng góp của Nhân dân, trong đó một phần quan trọng là sự góp công của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng bộ máy, cơ quan, đơn vị.

Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tuy nhiên, trong từng giai đoạn, thời điểm lịch sử, chúng ta đã mắc những sai lầm trong việc bố trí, sử dụng cán bộ, từ đó dẫn đến những hệ quả đau lòng. Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng cần các thông tin về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ theo quy hoạch, đặc biệt là việc bảo đảm đúng quy trình giới thiệu cán bộ vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có sự đổi mới theo hướng dân chủ, chú trọng chất lượng và gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Yêu cầu nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; bảo đảm cơ cấu, thành phần và nâng cao chất lượng. Kiên quyết không bỏ sót người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời, không để lọt vào Ban Chấp hành những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; những người khi thực hiện nhiệm vụ không có sự đổi mới, quyết liệt phấn đấu vươn lên trên cương vị công tác của mình trong nhiệm kỳ vừa qua. Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm tiêu chuẩn về tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân tín nhiệm; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi… Đồng thời, có tầm nhìn, có trình độ để tham gia hoạch định đường lối, chính sách; là người có năng lực, sáng tạo, làm việc hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phải là những người thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin nổi bật trang chủ
Phát triển nguồn nhân lực y tế vùng DTTS và miền núi: Giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng y tế cơ sở (Bài 1)

Phát triển nguồn nhân lực y tế vùng DTTS và miền núi: Giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng y tế cơ sở (Bài 1)

Trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại những địa bàn khó khăn, vùng DTTS và miền núi. Tuy nhiên, nguồn nhân lực y tế chất lượng cao ở tuyến cơ sở đến nay vẫn còn hạn chế, trong khi nhu cầu được chăm sóc sức khỏe của Nhân dân đang ngày càng cao...
Bộ đội Biên phòng Cao Bằng: Gắn kết quân dân, giữ bình yên biên giới

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng: Gắn kết quân dân, giữ bình yên biên giới

Pháp luật - Minh Thu - 35 phút trước
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3), chúng tôi có dịp trở lại các bản làng vùng biên giới tỉnh Cao Bằng, tìm hiểu về cuộc sống của đồng bào các dân tộc và các chiến sĩ biên phòng (BP) đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới nơi đây. Lần trở lại nào cũng vậy, điểu mà chúng tôi luôn cảm nhận được là tình quân dân thắm thiết, là những việc làm ý nghĩa mà người lính biên phòng dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số có cuộc sống ngày càng tốt hơn; và hơn hết là vai trò, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh ngày đêm chắc tay súng giữ gìn cho biên cương Tổ quốc luôn yên bình.
Thanh Hóa: Sản phẩm OCOP chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vùng DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Sản phẩm OCOP chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vùng DTTS và miền núi

Kinh tế - Quỳnh Trâm - 53 phút trước
Thanh Hóa có 11 huyện miền núi, với nhiều sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng có giá trị kinh tế, thương mại cao, có thể phát triển thành các sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), hiện tại khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa có 10 sản phẩm của 7 chủ thể, thuộc 5 huyện Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Thạch Thành và Quan Hóa, được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đây là con số quá nhỏ so với tiềm năng của địa phương.
Nhận giao khoán rừng-Lợi ích thấy rõ

Nhận giao khoán rừng-Lợi ích thấy rõ

Môi trường sống - Nghĩa Hiệp - 1 giờ trước
Phát triển rừng bền vững, tăng tỷ lệ che phủ rừng, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất lâm nghiệp, chế biến, nâng cao thu nhập cho người dân và còn nhiều lợi ích khác, là những kết quả tích cực từ việc giao, nhận khoán rừng cho người dân những năm trở lại đây tại tỉnh Tuyên Quang.
Lào Cai: Khai trương phần mềm cuộc thi trắc nghiệm trên mạng internet về Văn kiện Đại hội Đảng

Lào Cai: Khai trương phần mềm cuộc thi trắc nghiệm trên mạng internet về Văn kiện Đại hội Đảng

Thời sự - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Ngày 01/3/2021, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức ra mắt phần mềm cuộc thi trắc nghiệm trên mạng internet tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng.
Lào Cai: Nông dân phấn khởi xuống đồng, hứa hẹn vụ xuân năng suất

Lào Cai: Nông dân phấn khởi xuống đồng, hứa hẹn vụ xuân năng suất

Kinh tế - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai đang tập trung xuống đồng, chuẩn bị cấy lúa xuân, bảo đảm đúng khung thời vụ để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.
Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Yếu tố “hạnh phúc của nhân dân” đã được nhấn mạnh trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chủ trương này làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. 6 chữ này là khát vọng cháy bỏng cả dân tộc luôn hướng đến và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân.
Thủ tướng: Đà Nẵng phải hướng đến là Thành phố loại đặc biệt của Việt Nam

Thủ tướng: Đà Nẵng phải hướng đến là Thành phố loại đặc biệt của Việt Nam

Tin tức - PV - 1 giờ trước
Theo đó, Đà Nẵng có du lịch là mũi nhọn, là thành phố trung tâm của kinh tế biển Việt Nam, cổng vào của hành lang kinh tế Đông-Tây và là thành phố thông minh, đáng sống.
Chiều 28/2 có thêm 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca nhập cảnh tại Tây Ninh và Đồng Tháp

Chiều 28/2 có thêm 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca nhập cảnh tại Tây Ninh và Đồng Tháp

Tin tức - PV - 5 giờ trước
Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 28/2, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19 với 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương và 4 ca nhập cảnh tại Tây Ninh, Đồng Tháp. Hà Nội đã 13 ngày không có ca mắc COVID-19 mới.
Dự kiến có 500 đại biểu Quốc hội khóa XV

Dự kiến có 500 đại biểu Quốc hội khóa XV

Tin tức - Hương Trà - 5 giờ trước
Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1/2021, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 đại biểu.
Dự báo thời tiết 1/3, miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa phùn và sương mù

Dự báo thời tiết 1/3, miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa phùn và sương mù

Tin tức - Nga Nhi - 5 giờ trước
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 3/1 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa phùn và sương mù, Nam Bộ trời nắng.
Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử

Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử

Chống diễn biến hòa bình - PV - 6 giờ trước
Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá bầu cử, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá với tính chất hết sức quyết liệt.